Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

alle behandelovereenkomsten tussen FysioDynamisch en

patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk

en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.

1.3 De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

1.4 Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website en, op aanvraag, in de praktijk van FysioDynamisch raadplegen.

1.5 FysioDynamisch is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST

2.1 De behandelaar zal met een patiënt, de de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.

2.2 De behandelovereenkomst wordt aangegaan door dat de cliënt toestemt om over te gaan naar het intake/onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.

2.3 Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

ARTIKEL 3. PRIVACY

3.1 De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in het privacy reglement vastgelegd en kunt u vinden op de website, en op aanvraag in de praktijk zelf.

ARTIKEL 4. ARCHIVERING

4.1 Tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier zal gedurende tenminste 15 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaart worden.

4.2 De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.

4.3 Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn, is FysioDynamisch gerechtigd om het dossier te vernietigen.

4.4 Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

4.5 U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad (art. 19 recht op inzage en afschrift).

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens FysioDynamisch geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

ARTIKEL 6. KWALITEIT

6.1 De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Behandelaar(s) binnen de praktijk staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG-register.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING

7.1 De fysiotherapeut heeft de plicht tot zwijgen t.a.v. elk geheim, waarvan hij/zij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij/zij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is te bewaren. (art. 16 zwijgplicht).

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimen en/of oefenruimte achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.

8.2 De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.

8.3 FysioDynamisch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.

8.4 FysioDynamisch is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.

8.5 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart FysioDynamisch tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door FysioDynamisch ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

8.6 FysioDynamisch is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomeingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

8.7 Overigens is iedere aansprakelijkheid van FysioDynamisch voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van FysioDynamisch te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd het haar eigen risico onder die verzekering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8.8 Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van FyioDynamisch strekken ook te gunste van werknemers en waarnemers van FysioDynamisch.

8.9 Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

8.10 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart FysioDynamisch tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door FysioDynamisch ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

ARTIKEL 9. DE BEHANDELING

9.1 De praktijk is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.

9.2 De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

9.3 Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in de praktijk altijd uw geldig ID-bewijs mee en toon deze aan de therapeut.

9.4 U wordt verzocht een handdoek mee te nemen naar de behandeling voor op de behandelbank, dit i.v.m. de hygiëne.

9.5 Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

9.6 Voor uw eerste bezoek in de praktijk kunt u een mail ontvangen met daarin de mogelijkheid om een account aan te maken. Hierdoor kunt u bepaalde gegevens inzien, kunnen vragenlijsten ingevuld worden die voor u klaargezet zijn en zijn er aanvullende mogelijkheden voor begeleiding aanwezig. Op deze wijze is er bij het eerste contact een goed beeld van uw klachten en kunnen we sneller over gaan tot de behandeling.

9.7 Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de patiënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie aangaande de (medische) achtergrond van de klachten.

9.8 Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer over uw ongemakken die u thuis, op het werk of tijdens sporten ondervindt. Deze informatie geeft inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunt u beter geholpen worden.

9.9 Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.

9.10 Wanneer u de praktijk bezoekt kunt u direct plaats nemen in de de wachtkamer, u wordt daar door de therapeut opgehaald. U hoeft zich niet vooraf te melden.

9.11 Graag uw begrip als u even moet wachten, soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland, we proberen wachttijden te vermijden.

9.12 Indien de patiënt dat wenst kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.

9.13 De praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van de beroepsorganisatie, te noemen het KNGF.

9.14 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden kunt u een voicemail bericht achterlaten of een mail sturen. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn behoudt FysioDynamisch zich het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere cliënt behandeld kan worden.

9.15 De door of vanwege FysioDynamisch afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie.

9.16 Wanneer u voor het eerst komt, zijn wij verplicht om voorafgaand aan de behandeling een screening en intake/onderzoek na screening uit te voeren (bij afwezigheid van een verwijsbrief). Indien u een verwijzing van uw arts heeft dan wordt er vooraf aan de behandeling een intake/onderzoek na verwijzing uitgevoerd en gefactureerd naast de behandeling. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar 2 behandelingen rekent voor uw eerste bezoek.

9.17 Aan het einde van het behandeltraject zal deze worden afgesloten door een eindrapportage naar de verwijzer, deze zal per mail (via een beveiligde internetverbinding) verzonden worden.

9.18 In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer etc.) op te volgen.

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN

10.1 De patiënt dient aan te geven waar hij/zij verzekerd is, bij welke verzekeraar en welk BSN nummer hij/zij heeft. De declaratie dient door de patiënt zelf aangeboden te worden aan de verzekeraar. Na afloop van de behandeling ontvangt de patiënt direct de factuur hiervoor per e-mail. Indien gewenst kan bij uitzondering een papieren factuur aangeleverd worden.

10.2 Na afloop van de behandeling dient er direct per pin betaald te worden. Tenzij anders is overeengekomen tussen behandelaar en patiënt en met wederzijdse schriftelijke goedkeuring.

10.3 De patiënt blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie. De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

10.4 FysioDynamisch is vrij om haar eigen tarief/honorarium te bepalen daar geen contracten met zorgverzekeraars gesloten zijn. Bij fysiotherapeutische behandeling hanteert FysioDynamisch de wettelijk vastgestelde of geadviseerde fysiotherapeutische tarieven. Voor diensten die vallen buiten het fysiotherapeutische domein is FysioDynamisch vrij een eigen honorarium te bepalen.

10.5 De tarieven zijn terug te vinden op de website van FysioDynamisch, en op aanvraag in de praktijk.

10.6 Betaling voor de verleende diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum indien het bedrag, om welke reden dan ook, niet per pin is voldaan direct na de behandeling. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het FysioDynamisch vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

10.7 FysioDynamisch houdt zich het recht voor om zijn jaarlijkse tarieven te wijzingen.

ARTIKEL 11. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

11.1 In het kader van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft FysioDynamisch zich aangesloten bij het Klachtenportaal zorg waar een klachtenregeling is ingesteld.

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandeld fysiotherapeut of contact op te nemen met FysioDynamisch. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Klachtenportaal zorg is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. FysioDynamisch neemt deel aan de klachtenregeling van Klachtenportaal zorg, die voldoet aan de wet klachtenregeling cliëntenzorgsector. U kunt hiervoor contact opnemen met; info@klachtenportaalzorg.nl of indien u dat wenst zal FysioDynamisch het Klachtenportaal zorg hiervoor inschakelen.